Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης - Αλέξανδρος Μπαλτατζής - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
ΜΕΤΡΟ 112 - Εγκατάσταση Νέων Γεωργών Εκτύπωση E-mail

Το εν λόγω μέτρο, χορηγεί ενίσχυση υπό μορφή επιδότησης κεφαλαίου, στους νέους γεωργούς που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην ύπαιθρο, προκειμένου να ασκήσουν αγροτική δραστηριότητα και να συμβάλλουν στην πληθυσμιακή της αναζωογόνηση.

Δικαιούχοι Ενίσχυσης:

Στο πρόγραμμα δύναται να συμμετέχουν οι νέοι γεωργοί που πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Εγκαταστάθηκαν για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, κατά το δεκατετράμηνο (14) που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα και φερεγγυότητα και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους.

 • Είναι μόνιμοι κάτοικοι περιοχής εφαρμογής του Μέτρου.

 • Η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 875 ώρες ετησίως.

 • Διαθέτουν επαρκή επαγγελματική ικανότητα ή αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκριση.

 • Υποβάλλουν Επιχειρηματικό Σχέδιο, μέγιστης χρονικής διάρκειας πέντε ετών με δεσμευτικούς στόχους και χρονικές προθεσμίες για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

 • Αναλαμβάνουν τις συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις.

Επιλέξιμες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις

 • Η γεωργική εκμετάλλευση του νέου αγρότη πρέπει να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του και να απαιτεί τουλάχιστον 875 ώρες εργασίας ετησίως.

 • Τα αγροτεμάχια πρέπει να είναι ιδιόκτητα, μισθωμένα ή συνδυασμός τους και να έχουν έκταση τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα, με εξαίρεση τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους (πλην των νήσων Κρήτης και Ευβοίας) όπου τα αγροτεμάχια μπορεί να είναι και μικρότερα.

 • Το ζωικό και μελισσοκομικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης πρέπει να είναι ιδιόκτητο και καταγεγραμμένο στα μητρώα και βιβλιάρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 • Το σύνολο της εκμετάλλευσης πρέπει να έχει περιληφθεί για πρώτη φορά σε Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ή και κατά το προηγούμενο έτος και το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της πρώτης ενιαίας δήλωσης εκμετάλλευσης και της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης προς ένταξη δεν υπερβαίνει, σε κάθε περίπτωση, τους 14 μήνες.

 • Πληρούν τους όρους ως προς την ιδιοκτησία και αρχηγία οικογενειακών εκμεταλλεύσεων όπως περιγράφονται στον αναλυτικό οδηγό του προγράμματος.

Ύψος Ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση της πρώτης εγκατάστασης Νέων Γεωργών χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε 3 δόσεις. Το ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι κάτω από 10.000€ και πάνω από 20.000€.

Ποσά Παρεχόμενης Ενίσχυσης

Α/Α

Κριτήριο

Παράμετρος

Ύψος Ενίσχυσης

1

Περιοχή Μόνιμης Κατοικίας

Ορεινή

7.500 €

Μειονεκτική

5.000 €

Λοιπές Περιοχές

2.500 €

2

Προσανατολισμός παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

Κτηνοτροφική

7.500 €

Φυτική

7.500 €

Μικτή-Μελισσοκομία

5.000 €

3

Επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση

> από το 120% του Εισοδήματος Αναφοράς

5.000 €

80% - 120% του Εισοδήματος Αναφοράς

2.500 €

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης – φακέλων υποψηφιότητας ορίζεται η περίοδος από 18.3.2014 έως 16.5.2014 .

Τελευταία Ενημέρωση: 17 Ιαν 2014
 
Επιστροφή

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr