Νέος Επενδυτικός - Αναπτυξιακός - Νόμος - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Προγράμματα Επιδοτήσεων Νέος Επενδυτικός Νόμος
Εκτύπωση E-mail


Τροποποιήση Νέου Επενδυτικόυ Νόμου  (3908/2011)

1. Οι δαπάνες για την κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό κτη­ριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, αυξάνονται στο 60% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου. Στην περίπτωση των Νέων Μικρών και Μεσαί­ων επιχειρήσεων το ανωτέρω ποσοστό ανέρχεται στο 70%

2. Η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβαίνει σωρευτικά κατά τη διάρκεια μιας τετραετίας το όριο των 10.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχεί­ρηση και των 20.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων και για επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται εντός της ίδιας Περιφέρειας. Ειδικά για την κατηγορία των επενδυτικών σχεδίων Γενικής Επιχειρηματικότητας τα προαναφερόμενα ποσά ορίζονται στο διπλάσιο.

3.  Το συνολικό ποσό της ενίσχυσης που αφορά τις φορολογικές απαλλαγές των δύο εξαμηνιαίων περιό­δων του επομένου έτους, ορίζεται έως και το τριπλάσιο των συνολικών κονδυλίων των κατ' έτος οριζόμενων επιχορηγήσεων και επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μί­σθωσης.

4. Λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα οικονομική κατά­σταση, η υποχρέωση για την υποβολή έγκρισης δανείου από τον φορέα της επένδυσης κατά τη φάση υποβολής της πρότασης επενδυτικού σχεδίου αναστέλλεται για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, διάστημα που μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Στην περίπτωση που στο χρηματοδοτικό σχήμα του επενδυτικού σχεδίου προβλέπεται μεσομακροπρόθεσμο δάνειο και ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει τη σχετική έγκριση κατά το χρόνο υποβολής της πρότα­σης, το επενδυτικό σχέδιο αξιολογείται, με επιτόκιο αναφοράς το ισχύον μέσο επιτόκιο της αγοράς κατά τον προηγούμενο μήνα από τον μήνα υποβολής της πρότασης.

Το ως άνω αναφερόμενο επιτόκιο ισούται με το μέσο επιτόκιο για επιχειρηματικά δάνεια χωρίς καθορισμένη διάρκεια. Στις περιπτώσεις αυτές το δάνειο πρέπει να έχει εγκριθεί από τη χρηματοδοτούσα τράπεζα ή το χρη­ματοδοτικό οργανισμό πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, η οποία δεν μπορεί να παραταθεί για χρο­νικό διάστημα πέραν των έξι μηνών από την έκδοση του οριστικού πίνακα αποτελεσμάτων. Το επενδυτικό σχέδιο δεν αξιολογείται εκ νέου.

Στις περιπτώσεις εκείνες που ο φορέας της επέν­δυσης αποφασίζει να μην λάβει τελικά δάνειο για τη χρηματοδότηση της υλοποίησής του, οφείλει να το γνω­ρίσει γραπτώς στην αρμόδια Υπηρεσία πριν την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και να επικαιροποιήσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την κά­λυψη της αυξημένης ίδιας συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση δεν μεταβάλλεται και ελέγχεται από την υπηρεσία η δυνατότητα του φορέα για κάλυψη της ίδιας συμμετοχής. Το επενδυτικό δάνειο μπορεί να λαμβάνεται και σε συνάλλαγμα.

5. Επενδυτικά σχέδια που συγκεντρώνουν και εκπληρώνουν τους τυπικούς και ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις υπαγωγής, αλλά ωστόσο δεν υπάγο­νται λόγω εξάντλησης των σχετικών διαθεσίμων πόρων, έχουν δικαίωμα υποβολής στον αμέσως επόμενο κύκλο υποβολών, χωρίς την υποχρέ­ωση καταβολής χρηματικού ποσού (παραβόλου). Η ανωτέρω πρόβλεψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το κόστος του επενδυτικού σχεδίου δεν μεταβάλλεται. Από την υπηρεσία καταρτίζεται πίνακας των επιλαχουσών προτάσεων, που κατέχουν το δικαίωμα επαναυποβολής.

6. Για λόγους διαφάνειας και δημοσιότητας, με ευ­θύνη της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, δημοσιοποιούνται άμεσα  στην ιστοσελίδα της στοιχεία για τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011 και σχε­τίζονται με τη ροή υλοποίησης των επενδύσεων. Συγκε­κριμένα δημοσιοποιούνται στοιχεία που αφορούν τις ημερομηνίες υπαγωγής, αιτήσεων και πραγματοποίησης ελέγχων, διενέργειας εκταμιεύσεων και ολοκλήρωσης των επενδύσεων, καθώς και ημερομηνίες διενέργειας ελέγχων στις περιπτώσεις τήρησης των όρων των μα­κροχρόνιων υποχρεώσεων.

Προϋποθέσεις και Διαδικασίες Τροποποίησης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου

Αίτημα τροποποίησης φυσικού και οικονομικού αντι­κειμένου δύναται να υποβληθεί άπαξ καθ' όλη τη διάρ­κεια υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.

Ο φορέας της επένδυσης δεν υποβάλλει αίτημα τρο­ποποίησης όταν γίνονται μεταβολές του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μεταξύ κατηγο­ριών ενεργειών, με την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές στο σύνολο τους δεν θα ξεπερνούν το 10% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Σε περίπτωση που η τροποποίηση φυσικού και οικο­νομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην Υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποί­ησης.

Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται από την Υπηρεσία και δύναται να γίνουν αποδεκτά υπό τις ακόλουθες προ­ϋποθέσεις:

α) να μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτή­ρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου (π.χ. δαπάνες καινοτομίας, δημιουργούμενες θέσεις απα­σχόλησης),

β) να μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής (η προσθήκη νέας κατηγορίας δύναται να γίνει αποδε­κτή),

γ) να μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί μέ­ρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.

Προκειμένου ένα αίτημα τροποποίησης να γίνεται δε­κτό θα πρέπει επιπλέον να διασφαλίζεται ότι:

α) εξακολουθούν να εξυπηρετούνται οι αρχικοί στό­χοι της επένδυσης και διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της,

β) εξακολουθούν να τηρούνται οι όροι και προϋποθέ­σεις της προκήρυξης,

γ) δεν επέρχεται αύξηση του επιχορηγούμενου προϋ­πολογισμού, ούτε αύξηση του ύψους του ποσού της ενίσχυσης.

Το αίτημα τροποποίησης υποβάλλεται από το δικαιού­χο της ενίσχυσης συνοδευόμενο από αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς του, καθώς και σχετικές προσφορές, προτιμολόγια, prospectus, τα οποία αιτιολογούν τις μεταβολές στο κόστος.

Η Υπηρεσία εξετάζει το αίτημα στην ουσία του και αποφασίζει για την μερική ή ολική αποδοχή ή απόρριψή του εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή και παραλαβή του.

Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας ή της έδρας της επιχείρησης, είτε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, είτε μετά από την ολοκλήρωση της επένδυσης, ο δικαιούχος της ενίσχυσης υποχρεούται σε προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση της Υπηρεσί­ας.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για χρονικό διάστημα έως 5 ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης.


Τελευταία Ενημέρωση: 24 Σεπ 2014
 
Επιστροφή

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr