Νέος Επενδυτικός - Αναπτυξιακός - Νόμος - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Προγράμματα Επιδοτήσεων Νέος Επενδυτικός Νόμος
Επενδυτικά Σχέδια Συνέργειας και Δικτύωσης (clusters) Εκτύπωση E-mail

Στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεων της Συνέργειας και Δικτύωσης του άρθρου 13 του νόμου 3908/2011 εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης που αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων – κοινών δράσεων, οι οποίες μεμονωμένες ή συνδυαστικά,

 • είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των συμμετεχουσών επιχειρήσεων,
 • είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,
 • ή συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης οφείλουν να έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας τομείς ή κλάδους της Οικονομίας που ενισχύονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3908/2011 ή περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΝΗΚΟΥΝ

 • σε διαφορετικούς κλάδους, που ενσωματώνουν υποστηρικτικές και συμπληρωματικές στην παραγωγική αλυσίδα τους υπηρεσίες, ή
 • σε διαφορετικούς κλάδους αλλά στην ίδια παραγωγική αλυσίδα ή
 • στον ίδιο κλάδο.
Τα σχήματα συνέργειας – δικτύωσης λειτουργούν υπό μορφή Κοινοπραξίας και απαρτίζονται από:
 • δέκα (10) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης ή
 • πέντε (5) τουλάχιστον επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της Επικράτειας.
Σε περίπτωση που οι κοινές δράσεις αναπτύσσονται σε ευρύτερες γεωγραφικές περιοχές, ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός συμμετεχόντων στην Κοινοπραξία προσδιορίζεται κατά αντιστοιχία των ανωτέρω δύο περιπτώσεων με βάση τους Νομούς στους οποίους υλοποιείται το μεγαλύτερο τμήμα των επενδυτικών δαπανών ήτοι δαπάνες που υπερβαίνουν το 50% του επιλέξιμου κόστους.

Στην Κοινοπραξία που υποβάλλει το επενδυτικό σχέδιο δύνανται να συμμετέχουν και επιχειρήσεις των κρατών−μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δυνατότητα συμμετοχής στην Κοινοπραξία, με ποσοστό έως είκοσι τοις εκατό (20%), έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, Ερευνητικοί Φορείς και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Στην Κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπως Επιμελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.

Στην περίπτωση που το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση κοινής υποδομής, οι επιχειρήσεις−μέλη της Κοινοπραξίας, οφείλουν, εφόσον αυτό υπαχθεί, να συστήσουν εμπορική εταιρεία ή συνεταιρισμό με μετόχους – εταίρους τα μέλη της Κοινοπραξίας, εντός της προθεσμίας που τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής. Η εταιρεία ή ο συνεταιρισμός θα συνιστά εφεξής το φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

Για τον προσδιορισμό του μεγέθους του φορέα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου λαμβάνονται υπόψη οι ρυθμίσεις του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

Οι ενισχύσεις χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 800/2008 της Επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008 (Γενικός Κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία).

Ειδικότερα το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο πρέπει να πληροί εναλλακτικά ή συνδυαστικά είτε τους ειδικούς όρους για επενδυτικές ενισχύσεις και τους όρους και προϋποθέσεις χορήγησης των Ενισχύσεων Περιφερειακού Χαρακτήρα για Επενδύσεις και Απασχόληση (άρθρο 13 του Κανονισμού) όπως εξειδικεύονται στα σχετικά άρθρα της παρούσας απόφασης, ή τους όρους για τη χορήγηση δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς ΜΜΕ (άρθρο 26 του Κανονισμού), για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 26 του Κανονισμού), για δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης (άρθρο 31 του Κανονισμού) και δαπάνες για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και για δαπάνες δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας για ΜΜΕ (άρθρο 31 του Κανονισμού

ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ
Τα ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια περιλαμβάνουν κοινές δράσεις σε συνάφεια ή προς εξυπηρέτηση και υποστήριξη των κύριων δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων που απαρτίζουν τα σχήματα συνέργειας − δικτύωσης, όπως ενδεικτικά:
 • κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής, προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών
 • δράσεις ελέγχου ποιότητας,
 • δράσεις αποθήκευσης, δικτύων διανομής, δικτύων προμηθειών, διακίνησης, έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,
 • κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου
 • κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας,
 • συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.
ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι ενισχύσεις που παρέχονται στα σχήματα συνέργειας και δικτύωσης για την υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς της παρούσας απόφασης αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:

α. Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα:
 • Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου,
 • Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,
 • Τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση,

β. Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

Σε περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει έργα για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία, επιλέξιμες για ενίσχυση είναι, κατά περίπτωση, και οι κάτωθι κατηγορίες δαπανών:

γ. Το κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους προς ΜΜΕ, εφόσον δεν αποτελούν συνεχόμενη ή περιοδική δραστηριότητα ούτε συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων,

δ. Το κόστος μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου για την πρώτη συμμετοχή ΜΜΕ σε συγκεκριμένη έκθεση,

ε. Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και ειδικότερα η εφαρμοσμένη έρευνα ή πειραματική ανάπτυξη και απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως ορίζονται στο άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 17297/19.4.2011 απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Προϋποθέσεις, περιορισμοί και εξειδίκευση των ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3908/2011» (Φ.Ε.Κ. 653/Β΄/20−4−2011),

Για την έναρξη υλοποίησης των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 2 α του άρθρου 8 του ν. 3908/2011.

 

ΕΙΔΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Είδη Ενισχύσεων. Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Συνέργειας και Δικτύωσης παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
  1. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών, και
  2. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων,

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 1. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 2. Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ και συμμετοχή των ΜΜΕ σε εκθέσεις, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, με τη μορφή επιχορήγησης Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) των επιλέξιμων δαπανών.

Για επενδυτικά σχέδια με δαπάνες που υπάγονται στις ενισχύσεις για σχέδια έρευνας και ανάπτυξης, παρέχονται τα ποσοστά ενισχύσεων, όπως καθορίζονται στις παραγράφους 5, 12 και 13 του άρθρου 5 του ν. 3908/2011 με τη μορφή επιχορήγησης ή και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης . Το ποσοστό ενίσχυσης δεν υπερβαίνει:

 1. στις ενισχύσεις για εφαρμοσμένη έρευνα, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των επιλέξιμων δαπανών, προσαυξανόμενο κατά δέκα (10) εκατοστιαίες μονάδες για μεσαίες επιχειρήσεις και είκοσι (20) εκατοστιαίες μονάδες για μικρές επιχειρήσεις, αν η ενίσχυση χορηγείται σε ΜΜΕ, και
 2. στις ενισχύσεις για απόκτηση και επικύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας από ΜΜΕ, το τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των επιλέξιμων δαπανών για μεσαίες επιχειρήσεις και το σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) των επιλέξιμων δαπανών για μικρές επιχειρήσεις.
ΟΡΟΙ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
 1. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται στις διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ και το μέγιστο στα είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) ευρώ
 2. Η χρηματοδότηση του συμβατικού κόστους, κατά το ποσό που δεν καλύπτεται από επιχορήγηση, πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, κ.λ.π.) Από το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, ποσό ίσο με το 25% του επιλέξιμου κόστους δεν πρέπει να περιλαμβάνει καμία κρατική ενίσχυση
 3. Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός τριών (3) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής.
 4. Στην περίπτωση κοινής υποδομής, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του.
 5. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο συνίσταται στην υλοποίηση επιμέρους δράσεων από καθένα μέλος της Κοινοπραξίας, η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θεωρείται ότι συντελέστηκε εφόσον ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και πιστοποιείται η νόμιμη λειτουργία της επιμέρους δράσης και του τελευταίου μέλους της Κοινοπραξίας.
 6. Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου.  
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
Παρέχεται δυνατότητα χορήγησης, μετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής, προκαταβολής που ανέρχεται σε ποσοστό 30% της εγκριθείσας ενίσχυσης, με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής, προσαυξημένης κατά 10% του ποσού της προκαταβολής, από τράπεζα που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος–μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προκαταβολή αποτελεί μέρος τής συνολικά καταβαλλόμενης επιχορήγησης. 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ
Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Συνέργειας και Δικτύωσης υποβάλλονται, για το έτος 2011, έως 30 Μαΐου 2012
Τελευταία Ενημέρωση: 02 Απρ 2012
 
Επιστροφή

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr