Νέος Επενδυτικός - Αναπτυξιακός - Νόμος - Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Αρχή Προγράμματα Επιδοτήσεων Νέος Επενδυτικός Νόμος
Ενίσχυση της «Επιχειρηματικότητας των Νέων» - Ν. 3908/2011 Εκτύπωση E-mail

Αφορά ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα τών οποίων δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του 50%, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης.

  • Ενισχύονται δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης.
  • Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ
  • Σέ περίπτωση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού το ποσό ανέρχεται μέχρι το ποσό του 1.000.000 ευρώ.

Ενισχυόμενες δαπάνες:

Οι ενισχύσεις που παρέχονται στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, αφορούν τις ακόλουθες δαπάνες:


Α. Δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και ειδικότερα:

  1. αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3 β΄ της παρούσης, και έως του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ.
  2. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς, όπως εκάστοτε καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
  3. μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και χρησιμοποίηση τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση (όπως σε περίπτωση εγκατάστασης εντός Τεχνολογικών Πάρκων, Ζωνών Καινοτομίας κ.λπ.)
  4. ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους προς το Δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα (εκτός του Φ.Π.Α. και των εταιρικών φόρων), όπως δημοτικά τέλη κ.λπ.
  5. μισθοδοσία βάσει συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋπόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

Β. Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

Οι καταβαλλόμενες δόσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

 

Οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της παρούσης απόφασης απαιτείται:

α
. Nα αποτελούν είτε ατομικές επιχειρήσεις, τα φυσικά πρόσωπα των οποίων δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους, είτε επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) του εταιρικού τους κεφαλαίου, τα οποία δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά τη διαχείριση της εταιρείας κατέχοντας θέση Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου, Διαχειριστή ή αντίστοιχου οργάνου διοίκησης,

 

β. να έχουν ιδρυθεί τον Ιανουάριο του 2011 και εντεύθεν ή να μην έχουν κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης υπαγωγής ολοκληρώσει τις διαδικασίες ίδρυσής τους,

 

γ. να μην έχουν ως μετόχους ή εταίρους με ποσοστό άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) ή ασκούντες τη διοίκηση πρόσωπα που συμμετείχαν σε επιχειρήσεις οι οποίες έπαυσαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο και δραστηριοποιούνταν στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές, όπως οριοθετούνται στο άρθρο 3 (παρ. 3, τελευταίο εδάφιο) του Παραρτήματος I του Γενικού Κανονισμού απαλλαγής κατά κατηγορία.

 

Είδος, ανώτατα ποσά και ποσοστά ενισχύσεων

Είδη Ενισχύσεων.

Στα ειδικά επενδυτικά σχέδια της Επιχειρηματικότητας των Νέων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 

α. Επιχορήγηση, που συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών

 

β. Ενίσχυση χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής, και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί των εκάστοτε καταβαλλόμενων δόσεων, αφαιρουμένου του ποσού του Φ.Π.Α.

 

Ύψος ενισχύσεων

α. Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης δεν δύναται να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου, μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους χρηματοδοτικής μίσθωσης.

 

β. Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται μέχρι το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για τις δαπάνες που αφορούν την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης της περίπτωσης Α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης.

 

γ. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής (περίπτωση Β της παρ. 1 του άρθρου 2 της παρούσης απόφασης) το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται μέχρι το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ.

 

δ. Τα ανωτέρω ποσά παρέχονται συνολικά κατά τα πρώτα πέντε (5), μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης υπό τον όρο ότι το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

 

Ποσοστά Ενισχύσεων

α. Στις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 35% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

 

Τα ανωτέρω ποσοστά προσαυξάνονται κατά 5% στα νησιά των ως άνω Περιφερειών με πληθυσμό μικρότερο των 5.000 κατοίκων.

 

β. Στις περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου, Στερεάς Ελλάδος και Αττικής, ορίζονται ποσοστά ενίσχυσης 25% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα τρία πρώτα έτη μετά την ίδρυση της επιχείρησης και 15% για τις δαπάνες που πραγματοποιούνται τα δύο επόμενα έτη.

 

Χρόνος υποβολής των αιτήσεων υπαγωγής

Οι αιτήσεις για την υπαγωγή των επενδυτικών σχεδίων στο ειδικό καθεστώς της Επιχειρηματικότητας των Νέων υποβάλλονται, για το έτος 2011, από 1 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου 2011.

 

Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου ορίζεται ως εξής:

Για μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ.

Για πολύ μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Υλικά περιουσιακά στοιχεία, και ειδικότερα:

 

1.Την κατασκευή, την επέκταση, τον εκσυγχρονισμό ή την αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και των συνδεδεμένων με αυτές ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και τις δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου

2.Την αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας και εξυπηρετούν τη λειτουργία της,

Άυλα περιουσιακά στοιχεία, που συνίστανται στην απόκτηση στοιχείων ενεργητικού που προκύπτουν από τη μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της απόκτησης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης, τεχνογνωσίας ή μη νομικά κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων, και

 

Έργα και προγράμματα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας

 

Για τον υπολογισμό του κόστους του επενδυτικού σχεδίου επιλέξιμες θεωρούνται και οι δαπάνες μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής.

 

Η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου πραγματοποιείται είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε μέσω εξωτερικής χρηματοδότησης (δάνειο από χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ενίσχυση μέσω της συμμετοχής σε πρόγραμμα παροχής κρατικών ενισχύσεων κ.λπ.) και θα τεκμηριώνεται σε ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

 

Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο χρηματοδοτηθεί και με ιδία συμμετοχή κατά τα οριζόμενα στο νόμο 3908/2011 παρέχονται επιπλέον βαθμοί στα κριτήρια αξιολόγησης.

 

Οι ενισχύσεις της παρούσης απόφασης παρέχονται για τις δαπάνες ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων.

 

Χρόνος ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου.

Η ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης πραγματοποιείται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης υπαγωγής. Ως ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου νοείται η ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου αυτού και η νόμιμη λειτουργία του.

 

Παρέχεται δυνατότητα παράτασης το ανώτατο μέχρι ένα (1) έτος, εφόσον με την προσκόμιση των στοιχείων στην αρμόδια υπηρεσία τεκμαίρεται η υλοποίηση τουλάχιστον του 50% του επενδυτικού σχεδίου (με βάση το κόστος αυτού – εκδοθέντα τιμολόγια κ.λπ.).

 
Επιστροφή

Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης.
Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης.

4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr