προγράμματα επιδοτήσεων εσπα, νέος επενδυτικός νόμος, σύμβουλοι επιδοτούμενων προγραμμάτων εσπα, επιδοτήσεις επιχειρήσεων, σύμβουλοι επιδοτήσεων, επιδοτήσεις εσπα, επιδοτούμενα προγράμματα, σύμβουλοι επιχειρήσεων,ωραιόκαστρο,θεσσαλονίκη
 
Νέος Επενδυτικός Νόμος
 
Καταχωρήστε τα στοιχεία σας
για άμεση ενημέρωση
σε νέα προγράμματα

 
Google BookmarksRSS Feed
Τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων Εκτύπωση E-mail
19 Νοε 2010
Τροποποίηση της ΚΥΑ με αριθμ. 40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 «Προκήρυξη για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου- Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 όπως ισχύει» όπως ακολουθεί:

Αρθρο 1

Η παράγραφος 1 του άρθρου 19 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«1. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας υπογραφής των συμβάσεων μεταξύ των Ε.Φ.Δ. και των δικαιούχων της ενίσχυσης, όπως περιγράφεται στο άρθρο 7 της παρούσας, δεν μπορεί να ξεπερνά την 31.12.10. Σε περίπτωση υποβολής ενστάσεων επί της αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων, δυνάμει του άρθρου 12 της παρούσας, ο χρόνος υπογραφής των συμβάσεων δύναται να παραταθεί.»

Αρθρο 2

Το Παράρτημα Ζ Υποκριτήριο 4.1 εδάφιο 1 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Υποκριτήριο 4.1. Διατήρηση θέσεων απασχόλησης (ΝΑΙ - ΟΧΙ)

Η δέσμευση για τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης του έτους 2008 (σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας, [ΕΜΕ]), δηλώνεται από τους δυνητικούς δικαιούχους της ενίσχυσης κατά τη φάση της υποβολής της επενδυτικής πρότασης. Επισημαίνεται ότι η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης των δικαιούχων της ενίσχυσης ελέγχεται από το έτος 2011 και έκτοτε και μέχρι και δύο (2) έτη μετά την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης βάσει του έντυπου Ε7.»

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 
Επιστροφή
4Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - 25ης Μαρτίου 5, Τ.Κ. 57013 Ωραιόκαστρο, Θεσσαλονίκη - Τηλ.: 2310 55 21 66 - Fax: 2310 55 20 68 - Email: info@4-e.gr